SPORT SPADOCHRONOWY
SPORT SPADOCHRONOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

FEDERATION

 

                            AERONAUTIQUE

 

                                INTERNATIONALE

 

 

 

 

 

PRZEPISY ZAWODÓW SPADOCHRONOWYCH

 

                              W

 

 

 

AKROBACJI I CELNOŚCI LĄDOWANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDANIE 2014 r.

 

W A Ż N E od 1 Marca 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

Avenue de Rhodanie 54

 

CH-1007 LAUSANNE,

 

Switzerland

 

Tel: + 41 21 345 1070

 

Fax: + 41 21 345 1077

 

email: sec @fai.org          

 

web:www.fai.org                                          

 

 

 

Tłumaczenie: Lidia Kosk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERATION   AERONAUTIQUE   INTERNATIONALE

 

Avenue de Rhodanie 54, CH-1007 LAUSANNE, Switzerland

 

 

 

 

 

Prawa autorskie 2014

 

 

 

            Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie do tego dokumentu
są własnością Międzynarodowej Federacji Aeronautycznej (FAI).

 

Każda osoba występująca w imieniu FAI lub jej członkowie otrzymują niniejszym pozwolenie do kopiowania, drukowania
oraz dystrybucję niniejszego dokumentu, przy zachowaniu następujących warunków:

 

 

 

 1. Dokument może być używany jedynie w celach informacyjnych, niedopuszczalnym jest wykorzystywanie go do celów komercyjnych.

 

 

 

 1. Każda kopia tego dokumentu lub jego części opatrzona zostanie klauzula zastrzeżenia praw autorskich.

 

 

 

Należy zauważyć, że dowolny produkt, proces lub technologia opisana w niniejszym dokumencie może stanowić podstawę innych praw własności intelektualnych, zarezerwowanych przez FAI lub inne jednostki, co nie zostało tu wymienione.

 

 

 

      PRAWA DO MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW FAI

 

 

 

 
   

 

Wszystkie międzynarodowe imprezy sportowe organizowane całkowicie lub częściowo zgodnie z przepisami Kodeksu Sportowego 1Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI) określane są terminem Międzynarodowe Imprezy Sportowe FAI 2.

 

Zgodnie ze statutami 3, FAI posiada i nadzoruje wszelkie prawa odnośnie Międzynarodowych   Imprez Sportowych FAI. Członkowie 4 FAI są zobowiązani, w obrębie swoich państw 5, wprowadzać nadzór nad Międzynarodowymi Imprezami Sportowymi FAI i zgłaszać ich do Kalendarza Sportowego 6FAI. Zgodę i autoryzację na użytkowanie dowolnych praw w stosunku do dowolnej komercyjnej działalności podczas takich imprez, włączając w to, ale nie ograniczając, reklamowanie się podczas imprezy lub przy jej okazji, stosowanie nazwy lub logo na gadżetach oraz używanie dowolnych dźwięków i/lub wizerunku, niezależnie czy to w postaci elektronicznej czy innej, transmitowanej w czasie rzeczywistym, można otrzymać dopiero po zawarciu stosownej umowy z FAI. Umowa taka zawiera w szczególności wszelkie prawa do stosowania dowolnego materiału, elektronicznego lub innego, który wykorzystuje choćby w części dowolną metodę lub system sędziowania, liczenia punktów, ocenę wykonania lub informacje na rzecz dowolnych Międzynarodowych Imprez Sportowych FAI 7.

 

Każda z Komisji Sportów Lotniczych 8 FAI ma prawo do negocjacji i uzgadniania

 

W imieniu FAI z wstępnych z Członkiem FAI lub innymi właściwym podmiotem, przekazując wszystkie lub częściowe prawa dla dowolnych Międzynarodowych Imprez Sportowych FAI (poza Światowymi Igrzyskami Lotniczymi 9), które są organizowane w całości lub częściowo w oparciu rozdział Kodeksu Sportowego, za który odpowiada dana Komisja 11. Każde takie przekazanie praw powinno być dokonane w oparciu o „Umowę z Organizatorem” 12, jak podano w obowiązującym Rozporządzeniu FAI, w Rozdziale 1, paragraf 1.2."Przepisy dotyczące przekazywania Praw do Międzynarodowych Imprez Sportowych FAI". Każda osoba fizyczna lub instytucja która podejmuje się organizacji Imprez Sportowych FAI – niezależnie czy posiada pisemną zgodę czy nie, akceptuje tym samym prawa FAJ, jak podano powyżej. Jeżeli nie potwierdzono w formie pisemnej formalnego przekazania praw, FAI zachowuje wszystkie prawa do takiej imprezy.

 

Bez względu na zgodę jakiekolwiek umowy lub przekazanie praw, FAI powinna otrzymać wolny od opłaty dla własnych celów archiwalnych i/lub celów promocyjnych, pełny dostęp do wszystkich dźwiękowych i/lub wizualnych reklam konkretnych imprez sportowych FAI. W każdym przypadku FAI zastrzega sobie prawo do posiadania dowolnych, kompletnych bez jakichkolwiek zmian: nagrań zawodów, filmów lub fotografii z danych imprez.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

1 Statuty FAI, Rozdział 1, paragraf 1.6

 

2 Kodeks Sportowy FAI, Część Główna, Rozdział 3, paragraf 3.1.3.

 

3 Statuty FAI, Rozdział 1, paragraf 1.8.1

 

4 Statuty FAI, Rozdział 2, paragrafy 2.1.1.; 2.4.2.; 2.5.2.; 2.7.2.

 

5 Rozporządzenie FAI, Rozdział 1, paragraf 1.2.1.

 

6 Statuty FAI, Rozdział 2, paragraf 2.4.2.2.5.

 

7 Rozporządzenie FAI, Rozdział 1, paragraf 1.2.3.

 

8 Statuty FAI, Rozdział 5, paragrafy 5.1.1.; 5.5. i 5.6.

 

9 Kodeks Sportowy FAI, Część Główna, Rozdział 3, paragraf 3.1.7.

 

10 Kodeks Sportowy FAI, Część Główna, Rozdział 1, paragraf 1.2. i 1.4.

 

11 Statuty FAI, Rozdział 5, paragraf 5.6.3.

 

12 Rozporządzenie FAI, Rozdział 1, paragraf 1.2.2.

 

Ten dokument jest ważny od dnia 1 Marca 2014 r.

 

Wydanie 2014 jest inne w stosunku do roku 2013 w tych paragrafach ze znakiem pionowym, na marginesie.

 

DZIAŁ 1: NADZÓR FAI.

1.1.     

DZIAŁ 2:   DEFINICJE OKREŚLEŃ UŻYTYCH W NINIEJSZYCH PRZEPISACH.

2.1.     

2.2.    

2.3.     

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.     

 

DZIAŁ 3.   KONKURENCJE.

 

3.1.      Opis dyscyplin

 

3.2.      Zasady konkurencji.

 

3.3.          Klasyfikacja.

 

DZIAŁ 4.   PRZEPISY OGÓLNE.

 

4.1.      Skoki treningowe:

 

4.2.      Porządek skoków.

 

4.3.          Wyłanianie zwycięzców.

 

4.4.          Zwycięzca w klasyfikacji ogólnej.

 

DZIAŁ 5: SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY KONKURENCJI.

 

5.1.      Konkurencja grupowej oraz indywidualnej celności lądowania.

 

5.2.    Akrobacja Spadochronowa.

 

DZIAŁ 6: PRACA SĘDZIÓW W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH.

 

6.1.      W konkurencji celności lądowania.

 

6.2.      W konkurencji Akrobacji spadochronowej.

 

6.3.     Inne odpowiedzialności

 

DZIAŁ 7.   PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE ZAWODÓW.

 

7.1.      Tytuł i miejsce zawodów.

 

7.2.      Program konkurencji.

 

7.3. Skład Reprezentacji

 

7.4. Protesty.

 

7.5. Mistrzowie Świata/Europy.

 

7.6. Nagrody i wyróżnienia.

 

 1.      NADZÓR FAI.

 

1.1.      Zawody są prowadzone pod nadzorem FAI, zgodnie z przepisami Kodeksu  Sportowego FAI, Część  b  

            Ogólnai Część 5 zatwierdzonymi przez IPC i ratyfikowanymi przez FAI oraz niniejszymi przepisami.

 

2.      DEFINICJE OKREŚLEŃ UŻYTYCH W NINIEJSZYCH PRZEPISACH.

 

2.1.      Manewr: obrót lub salto rozpoczynające się i kończące w pozycji poziomej, twarzą w dół i głową  

            skierowaną w kierunku ustalonego celu. Barki cały czas muszą pozostawać w pozycji poziomej.

2.2.      Obrót: manewr polegający na rotacji o 360 w płaszczyźnie poziomej.

 

2.3.      Salto: ·manewr polegający na obrocie o 360 w płaszczyźnie pionowej.

 

2.4.      Zniesienie: normalny ruch (przemieszczenie) się skoczka od kierunku celu, po rozpoczęciu pierwszego 

             manewru.

 

2.5.Kara strzałki: może się zdarzyć kiedy na początku pierwszego i trzeciego obrotu (kiedy skoczek powraca z   

      salta), wtedy kiedy zawodnik jest poza kierunkiem rozpoczęcia pierwszej spirali.

 

2.6.Kara Dewiacji: (D )– wykonanie obrotu lub salta w pozycji ciała lub barków (poza pozycją poziomą).

 

2.6.1.     Kara S: (S) – po wykonaniu ostatniego salta, kiedy zawodnik powinien mieć pozycję poziomą.

 

2.7.Powierzchnia: miejsce lądowania, na którym jest umiejscowione AMD.

 

3.      KONKURENCJE.

 

3.1.      Dyscyplina zawiera następujące konkurencje:

 

 • Zespołowa celność lądowania;
 • Indywidualna celność lądowania;
 • Akrobacja.

    Będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn w każdej konkurencji.

 

3.2.      Zasady konkurencji.

 

3.2.1.   Celność lądowania: zawodnicy starają się wylądować możliwie najbliżej środka celu.

 

3.2.2.   Akrobacja: wykonanie określonej wiązanki figur w czasie wolnego spadania tak szybko i czysto jak to jest 

            możliwe.

 

3.4.          Klasyfikacja.

 

3.3.1.   Zgromadzone wyniki z wszystkich kolejek skoków są użyte do określenia klasyfikacji końcowej zawodników i zespołów. Musi być zakończona minimalna liczba kolejek ( ustalona w rozdziale 7 tego Regulaminu) dla ustalenia klasyfikacji indywidualnej i wyłonienie zwycięzców w każdej konkurencji.

 

4.      PRZEPISY OGÓLNE.

 

4.1.      Skoki treningowe:

 

Skoki treningowe wykonywane ostatniego dnia przed rozpoczęciem zawodów mogą być sędziowane i oceniane a wyniki tych skoków będą publikowane.

 

4.2.      Porządek skoków.

 

Kolejność skoków w pierwszej kolejce konkurencji celności lądowania i w pierwszej, drugiej i trzeciej kolejce konkurencji akrobacji spadochronowej będzie określana dla zespołów ( w odwrotnej kolejności zajętych miejsc), oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, prowadzona w oparciu o wyniki końcowe zespołów w celności lądowania na ostatnich Mistrzostwach Świata.

Zespoły nie objęte tą procedurą będą wykonywały skoki na początku lub końcu pierwszej kolejki, w kolejności określonej przez losowanie, w uzgodnieniu
z Dyrektorem Zawodów.

W innych kolejkach skoki będą wykonywane zgodnie z odwrotną kolejnością zajętych miejsc, po wszystkich zakończonych kolejkach skoków.

 

4.5.          Wyłanianie zwycięzców.

 

4.5.1.     Celność lądowania.

 

/1/        Zwycięzcą zostaje zespół czy zawodnik posiadający najniższy skumulowany wynik, po wszystkich

             zakończonych kolejkach skoków.

 

/2/        W przypadku, jeśli gdyby zawody nie mogły być rozegrane, zespół czy zawodnik, który został

             sklasyfikowany na pierwszym miejscu w ostatniej zakończonej kolejce jest zwycięzcą. (Patrz punkty

             7.2.3. dotyczące dogrywek).

 

4.5.2.     Akrobacja.

 

            /1/ Zawodnik z najniższą sumą punktów po wszystkich zakończonych kolejkach skoków jest zwycięzcą. (   

                 Patrz punkty 7.2.5.dotyczące dogrywek).

 

4.6.          Zwycięzca w klasyfikacji ogólnej.

 

/1/        Końcowa klasyfikacja wszystkich zawodników jest obliczana przez zsumowanie miejsc każdego

            zawodnika w akrobacji i celności, po zakończonej pełnej ilości kolejek, łącznie z kolejkami dogrywkowymi

           i wyłączając zawodników biorących udział tylko w jednej konkurencji. Tylko ci zawodnicy, startujący w

           dwóch konkurencjach będą kwalifikowali się do klasyfikacji ogólnej i muszą być sumowani oddzielnie.

 

/2/        Zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzyskał najmniejszą sumę punktów. Jeżeli dwóch zawodników uzyska

            taki sam wynik tytuł będzie przyznany zawodnikowi, który uzyskał wyższe miejsce w obu konkurencjach.

            Jeżeli mimo to nadal będzie remis tytuł zostanie przyznany obydwu zawodnikom. Podobna procedura

           dogrywkowa dotyczy przyznawania wszystkich innych miejsc.

 

5.      SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY KONKURENCJI.

 

5.1.      Konkurencja grupowej oraz indywidualnej celności lądowania.

 

5.1.1.   Sonda.

 

/1/        Przed rozpoczęciem konkurencji lub po przerwie w skokach dłuższej niż ( 60 min) musi być zrzucona, co

            najmniej jedna sonda z wysokości około 100 m poniżej wysokości wyskoku. Zrzutu powinien dokonać       

            sędzia lub wyznaczony przez Sędziego Głównego lub Sędziego Konkurencji,doświadczony skoczek, nad

            kołem.

 

/2/        Sonda musi posiadać prędkość opadania zbliżoną do prędkości opadania spadochronów używanych przez

            większość zawodników. Jej punkt lądowania
            i wysokość zrzutu musi być zaznaczona na zdjęciu lotniska lub planie strefy zrzutu.

 

/3/        Kontynuacja konkurencji i możliwość oglądania czasz w powietrzu jest uznana za wystarczający wskaźnik

            do określenia punktu otwarcia spadochronu dla wszystkich zawodników.

 

5.1.2.   Punkt wyskoku.

 

            Każdy zawodnik lub zespół wybiera sobie punkt wyskoku.

 

5.1.3.   Prędkość wiatru.

 

            Maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru przy ziemi w konkurencji celności lądowania jest ustalana

            przez Sędziego Głównego, Kontrolera FAI oraz Dyrektora Zawodów pomiędzy 6 m/s a 8 m/s.

            Ten limit zostanie ogłoszony zawodnikom na wstępnej odprawie i będzie obowiązywał w czasie trwania  

            zawodów.

            Zawodnik, który wylądował tuż przed zmianą limitu wiatru, podczas okresu 10 sekund przed zmianą, kiedy

            została przekroczona wyznaczona prędkość wiatru, czy w czasie tej zmiany oraz 30 sekund kiedy wiatr

            wróci do limitu – i nie osiągnął wyniku na AMD - może zaakceptować powtórkę skoku (RJ). Zawodnik musi

            pojąć decyzję natychmiast oraz musi o swojej decyzji poinformować Sędziego Konkurencji lub Sędziego

            Głównego.

             W przeciwnym przypadku musi wykonać powtórkę skoku.

             Konkurencja zostanie automatycznie przerwana na minimum 5 minut, jeżeli wiatr przy ziemi przekroczy    

             prędkość 9 m/s.

 

5.1.4.     Kierunek wiatru przy ziemi.

 

/1/        Rękaw musi reagować na wiatr o prędkości przynajmniej 2 m/sek. i powinien być zaakceptowany przez

            Sędziego Głównego. Sędziowie określą jego usytuowanie, które jest około w promieniu 50 m od koła.

            Decyzja sędziów o jego ustawieniu nie może być podstawą do protestu.

 

/2/        Wskaźnik kierunku wiatru (wstążka) umocowany na tyczce, zdolny do reagowania na wiatry o prędkości

            niższej niż 2 m/s, przez Sędziego Konkurencji, w kole o promieniu 20m. Jego ustawieniu nie może być

            podstawą do protestu.

 

5.1.5.     Cel.

 

/1/        Środkiem celu musi być Przyrząd do automatycznego pomiaru (AMD),

            z centrem średnicy 2 cm, w kolorze kontrastowym, najlepiej pomarańczowym na czarnym podłożu.

            Przyrząd musi być usytuowany płasko i umożliwiać pomiar odległości minimum 16 cm, co nie więcej niż 1

            cm.

 

/2/        Przyrząd do automatycznego pomiaru (AMD) jest położony centralnie na podkładzie o średnicy minimum   

            1,2 metra, dający w każdym punkcie zetknięcia wynik 16 cm. Sędzia Główny i/lub Sędzia Konkurencji

            mogą zadecydować o usunięciu podkładu z jakiegoś uzasadnionego powodu.

 

/3/        Przyrząd do automatycznego pomiaru i podkład są położone na sztucznym kole, posiadającym

            następujące cechy:

 • średnica - około 5m
 • grubość - min. 30 cm
 • kolor – dowolny

/4/ Cel musi mieć wyraźnie zaznaczone koło o promieniu 20 m od centra.

 

/5/ Przyrządu do automatycznego pomiaru musi być poprawiany natychmiast po lądowaniu każdego zawodnika,

     który go przesunął lub na nim wylądował, z wyjątkiem skoków grupowych, kiedy jest niewystarczający czas do

     poprawienia spowodowany przez zawodników z tego samego zespołu.

 

/6/ W celu uniknięcia uszkodzeń zawodnicy muszą używać odpowiedniego obuwia.

 

5.1.6    Obecność na kole.

 

/1/        W kole o promieniu 20 m podczas wykonywania skoków mogą być obecni tylko członkowie Zespołu

             Sędziowskiego, członkowie Jury i niezbędny personel pomocniczy.

 

/2/        Menadżerowie zespołów, goście organizatora mogą przebywać w zastrzeżonej strefie koła o promieniu

             20 m, wyznaczonej przez Sędziego Konkurencji, lecz nie bliżej niż 15 m, od AMD. Akredytowana prasa,

             radio i TV mogą przebywać w kole o promieniu 20 m, w zależności od decyzji Sędziego Konkurencji, lecz

             nie bliżej niż 5 m.

 

/3/        Podczas gdy zawodnik podchodzi do lądowania w kole o promieniu 5 m mogą przebywać tylko członkowie

             Zespołu Sędziowskiego. Za wyjątki od tego przepisu odpowiada Sędzia Główny oraz Sędzia Konkurencji i

             nie jest wymagana wcześniejsza zgoda od skaczącego zespołu lub indywidualnych skoczków.

 

/4/        Po lądowaniu zawodnik musi natychmiast opuścić rejon koła.

 

5.1.7.   Powtórki skoków.

 

/1/        Każda awaria czaszy spadochronu głównego, która powoduje problemy ze sterowaniem spadochronem

            może być podstawą do powtórzenia skoku.

            W takim przypadku zawodnik natychmiast musi ten fakt zasygnalizować rozpostartymi ramionami, nogami

            lub w jakiś inny odpowiedni sposób, przez większość czasu opadania i nie wolno mu podejmować próby

            lądowania w rejonie celu. Po wylądowaniu natychmiastowe sprawdzenie spadochronu zawodnika musi

            wykluczyć możliwość, że zawodnik sam sprowokował awarię.

 

/2/        Problem ze sterowaniem polega na tym, że stan otwarcia spadochronu powoduje niemożliwość

             precyzyjnego podejścia do celu lub też konfiguracja czaszy spadochronu głównego jest taka, że

            uniemożliwia zawodnikowi wykazanie swoich umiejętności.

 

/3/        W przypadku nagłej zmiany kierunku wiatru przy ziemi o więcej niż 90 stopni, w czasie 2 sek. Kiedy

            prędkość wiatru większej niż 3 m/sek i elektronicznej automatycznej rejestracji tych parametrów,

            zawodnik lądujący w czasie 30 sekund przed tym czasem lub 10 sek. po lądowaniu zawodnika, ma on

            wybór: zaakceptować wynik lub powtórzyć skok. Zawodnik musi pojąć decyzję natychmiast oraz musi o

            swojej decyzji poinformować Sędziego Konkurencji lub Sędziego Głównego.

            W przeciwnym przypadku musi wykonać powtórkę skoku.

 

/4/        Jeżeli w czasie konkurencji celnościowych dwóch lub więcej zawodników podchodzi i /lub/ ląduje w celu

             jednocześnie lub razem blisko siebie przeszkadzając sobie wzajemnie - powtórzenie skoku przez

             Sędziego Konkurencji dla jednego, dwóch lub żadnemu może być przyznane. Jeśli wzajemne

             przeszkadzanie dotyczy członków tego samego zespołu podczas grupowej celności lądowania nie będzie

             przyznana żadna powtórka.

 

/5/        Jeżeli przyrząd do pomiaru celności lądowania(AMD) będzie miał awarię lub nie był wyzerowany a

             pierwszy kontaktu zawodnika był na nim a podpunkt /4/ podany powyżej nie miał zastosowania,

             zawodnikowi(om) musi być zaproponowane powtórzenia skoku.

 

/6/        Tylko zawodnicy, których to bezpośrednio dotyczy wykonują skok powtórkowy i   będą ponownie oceniani

             zarówno w konkurencji indywidualnej i grupowej celności lądowania. O wysokości skoków powtórkowych

             decyduje Dyrektor Zawodów, pomiędzy 700 m a 1000 m.

 

/7/        Jeżeli przyrząd do pomiaru celności(AMD) rejestruje wynik, ale zdaniem sędziów na kole pierwszy

             kontaktu zawodnika był poza przyrządem, zawodnik nie otrzyma powtórki skoku i musi otrzymać wynik

             0,16 cm.

 

/8/        Jeżeli w czasie konkurencji celnościowych wystąpi jakaś przeszkoda ze strony kamerzysty lub innych osób

             oficjalnych, które były dopuszczone do koła o średnicy 5 m. podczas podejścia zawodnika (ów) do

             lądowania, skok powtórkowy może być przyznany przez Sędziego Głównego lub Sędziego Konkurencji,

             ale tylko dla tych zawodników, którym przeszkadzano. Decyzja ta nie jest podstawą do protestu.

 

5.1.8.   Punktowanie celności lądowania.

 

/1/        Punkt lądowania jest pierwszym kontaktem ciała zawodnika z powierzchnią czy przyrządem do pomiaru

            celności.

 

/2/        AMD (przyrząd do pomiaru celności lądowania) musi zarejestrować odległość między punktem lądowania a

             skrajem centra, w przypadku lądowania skoczka na przyrządzie.

 

/3/        Każdy punkt lądowania poza przyrządem do pomiaru celności jest punktowany za 0,16 cm.

 

/4/        Skoki grupowe z mniejszą ilością niż 4 członków zespołu otrzymają wynik 0,16 cm za każdą brakującą

             osobę.

 

/5/        Cztery najlepsze wyniki z każdej kolejki skoków będą liczone dla zespołu, dla każdej kolejki, chyba, że

            jeden lub więcej skoczków z tego zespołu będzie zdyskwalifikowany dla danej kolejki.

 

/6/        Jeśli z powodu niewystarczającej separacji pomiędzy zawodnikami danego zespołu, zawodnik ląduje na

            AMD, które nie jest włączone, zawodnik otrzyma wynik 15 cm. Zawodnicy lądujący poza AMD otrzyma

            wynik 0,16 cm.

 

5.1.9. Grupowa celność lądowania.

 

/1/     Zespół składa się z maximum 5 członków. Cztery najlepsze wyniki z każdej kolejki skoków będą liczone.

 

/2/     Zespół składający się z mniej niż 4 skoczków będzie skakał w mieszanym zespole na początku każdej

          kolejki skoków, zgodnie z decyzją Dyrektora Zawodów. Członkowie z różnych krajów będą traktowani jako

          skoczkowie indywidualni.

 

3/      Wysokość wyskoku jest 1 000 m. Zespół musi skakać z tego samego samolotu, podczas tego samego

         nalotu nad kołem ( powtórki będą traktowane jako skoki     indywidualne). Jeśli warunki meteorologiczne nie

         pozwolą na skoki z wysokości 1000 m. wysokość może być obniżona do 900 metrów.

 

/4/       W celności grupowej, kolejność skoków, wyznaczona w paragrafie 4.2.będzie zastosowana jedynie do

            pierwszej kolejki skoków. Następnie w innych kolejkach skoki będą wykonywane zgodnie z odwrotną             kolejnością zajętych miejsc po każdej zakończonej kolejce skoków.

            W przypadku powtórek będzie zastosowana kolejność początkowa.

 

/5/     Kolejność skoków może być zmieniona w celu ułożenia spadochronu, aby    zaplanować odpowiednio

          wcześnie powtórkę skoków oraz aby uniknąć    opóźnień wynikających z istotnych zmian w kolejności 

          skoków.

 

5.1.10. Indywidualna celność lądowania.

 

/1/        Wyniki dla wszystkich kolejek, z wyjątkiem ćwierćfinałów i półfinałów stanowią ogólny wynik otrzymany dla zespołu w grupowej celności lądowania.

 

/2/        Wysokość wyskoku dla kolejek indywidualnych: ćwierćfinałów i półfinałów jest 800 m. oraz będzie dwóch zawodników na najście.

 

            Jeśli warunki meteorologiczne nie pozwolą na wykonywanie skoków z             wysokości 800 m., wysokość może być obniżona do 700 m. ( wtedy będzie             jeden zawodników na najście).

 

 5.2.    Akrobacja Spadochronowa.

 

5.2.1.   Kolejność kolejek w akrobacji.

 

/1/        Pierwsze cztery kolejki skoków składają się z wiązanek pojedynczych manewrów wykonywanych w wolnym spadaniu, wylosowanych
z następującego zestawu:

 

                              1 wiązanka      2 wiązanka                     3 wiązanka                  4 wiązanka

 

                          Lewa Spirala      Prawa Spirala          Lewa Spirala          Prawa Spirala

 

                              Prawa Spirala    Lewa Spirala                        Prawa Spirala         Lewa Spirala

 

                              Salto w tył        Salto w tył               Salto w tył               Salto w tył

 

                              Lewa Spirala      Prawa Spirala          Prawa Spirala         Lewa Spirala

 

                              Prawa Spirala    Lewa Spirala                        Lewa Spirala           Prawa Spirala

 

                              Salto w tył        Salto w tył               Salto w tył               Salto w tył

 

 

/2/        Wiązanka piątej kolejki skoków jest wybrana przez samego zawodnika spośród wiązanek            wymienionych w punkcie 5.2.1.(1).

 

5.2.2.     Procedura wykonywania skoków.

 

/1/        Skok musi być wykonany z wysokości 2 200 m.

 

/2/        Najście musi być wykonane dokładnie z wiatrem lub pod wiatr. Kierunek najścia jest wybierany przez Kamerzystę, w ścisłej współpracy z Sędzią Obserwatorem. Zawodnicy muszą być świadomi możliwości wcześniejszej zmiany tego najścia. Natomiast, jeśli wystąpi ta ta   zmiana musi być ogłoszona przed rozpoczęciem nalotu samolotu według nowego, wyznaczonego kierunku.

 

/3/        Cel musi być wyraźnie widoczny z powietrza i mieć wymiary około 200 stóp kwadratowych /około 18 metrów kwadratowych/. Kształt i kolor ustala Sędzia konkurencji.

 

5.2.3.   Kolejność skoku dla pierwszej kolejki skoków jest zespołowa, określona w paragrafie 4.2. dla pierwszej kolejki celności lądowania. Dla tej kolejki team menadżer musi poinformować organizatora (manifest) o kolejności poszczególnych skoczków w drużynie, przed pierwszym wołaniem zespołu do skoku.

Kolejność skoków do następnych kolejek jest indywidualna, ustalona przez odwrotność zajętych miejsc.

 

5.2.4.   Sposób wyskoku.

 

Punkt wyskoku jest określany i kontrolowany przez sędziów. Komenda do wyjścia musi być podana tak aby kąt kamery był cały czas taki sam, pomiędzy 60 a 80 stopni w chwili rozpoczęcia pierwszego obrotu. Aby wszyscy zawodnicy byli oceniani pod - w przybliżeniu, tym samym kątem - muszą opuszczać pokład samolotu zaraz po komendzie. Zawodnicy, którzy nie zareagują na komendę nie mają podstawy do protestu i nie będą mieli przyznanej powtórki skoku.

 

5.2.5.     Kąt zniesienia.

 

            Każdy zawodnik, którego zniesienie po rozpoczęciu przez niego wiązanki wyniesie 10 stopni czy też więcej lub – który rozpoczyna swoją pierwszą figurę przy kącie większym niż 60- 80 stopni, musi otrzymać propozycję wykonania powtórki skoku. W czasie RJ, jeśli zawodnik wykonuje skok w tym samym punkcie co inni i wciąż ma zniesienie ponad 10 stopni lub więcej lub startuje z pierwszym obrotem ponad kąt 60- 80 stopni, nie otrzyma ponownej powtórki skoku i musi zaakceptować swój wynik.

 

5.2.6.   Awarie.

 

            Awaria nie jest podstawą do powtórzenia skoku.

 

 5.2.7.   Ocenianie akrobacji

 

/1/        Oceną skoku na akrobację stanowi czas wykonania wiązanki w sekundach,
z dokładnością do 1/100 sek. plus czasy kar przyznanych za niedokładne wykonanie figur.

 

 2/        Czas wykonania wiązanek figur jest mierzony tylko do 16,0 sek. Każdy czas łącznie z karami przekraczający 16,0 sek. jest zapisywany jako 16,0 sek.

 

 3/        Czas pracy zaczyna się w momencie gdy zawodnik rozpoczyna pierwszą figurę, bez względu na to czy jest to figura właściwa.

 

5.2.8.     Kary w akrobacji.

 

/1/       Niedokręcenia (-) i kary strzałki (-) na początku pierwszej i trzeciej spirali:

 

         1 -   5 stopni                             0,1 sek.

 

            - 10 stopni                             0,2 sek.

 

            - 15 stopni                             0,3 sek.

 

            - 20 stopni                             0,4 sek.

 

            - 25 stopni                             0,5 sek.

 

         i odpowiednio:

 

            - 75 stopni                             1,5 sek.

 

            - 80 stopni                             1,6 sek.

 

            - 85 stopni                             1,7 sek.

 

            - 90 stopni                             1,8 sek.

 

            ponad 90 stopni                   16,0 sek.

 

 2/       Przekręcenia (+)

 

            1 - 180 stopni                       Nie karane

 

            ponad 180 stopni                 16,0 sek.

 

/3/       Dewiacje /D/

         

            lub

 

/4/       Ostatnie salto z kierunku /S/

 

/5/       Zakończenie pierwszego salta pod horyzontem / - / lub    

 

/6/       Kontynuowanie pierwszego salta po przejściu linii horyzontu / + /:

 

/7/       Zakończenie ostatniego salta pod horyzontem / - / lub

 

8/       Kontynuowanie ostatniego salta po przejściu linii horyzontu / + /:

 

                    1 - 30 stopni                 Nie karane

 

                       - 40 stopni                  0,4 sek.

 

                       - 50 stopni                  0,5 sek.

 

                       - 60 stopni                  0,6 sek.

 

                       - 90 stopni ··2,0 sek.

 

              Ponad 90 stopni                 16,0 sek.

 

            /9/   Ominięcie figury                    16,0 sek.

 

                        Dodana figura                       16,0 sek.

 

                        Niewłaściwa wiązanka         16,0 sek.

 

 1. PRACA SĘDZIÓW W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH.

 

6.1.1.   Ustalenie punktu lądowania.

 

6.1.1.1.   Trzech sędziów przy, czy blisko centra, będą wskazywać i określać, większością głosów, czy pierwszy punkt lądowania skoczka jest punktem lądowania na AMD.

 

6.1.1.2.    Sędziowie treningowi mogą pracować z sędziami blisko centra, lecz ich opinie czy oceny nie będą brane pod uwagę.

 

6.1.2.   Inne obowiązki.

 

6.1.2.1.   Dwa oddzielne protokóły będą prowadzone. Sędzia Konkurencji i zawodnik /kapitan zespołu/ podpisuje jeden protokół, który jest przekazywany do Sekcji obliczeniowej. Drugi protokół pozostaje u Sędziego Konkurencji. Przynajmniej jeden sędzia będzie kontrolował wyniki w Sekcji obliczeniowej.

 

6.1.2.2.   Prędkość i kierunek wiatru na anemometrze będzie obserwowana przez osobę wyznaczoną przez Dyrektora Zawodów i zatwierdzoną przez Sędziego Konkurencji.

 

6.1.2.3.   Jeden lub więcej obserwatorów kontrolowanych przez Sędziego Konkurencji musi oglądać każdy wykonany skok i obserwować zawodników otwierających spadochrony i ich podejścia. Obserwator musi sprawdzić jakiekolwiek warunki czy incydenty mogące być podstawą do wykonania powtórki skoku czy dyskwalifikacji skoczka z powodu zakłócenia zasad bezpieczeństwa. Powyższa obserwacja skoku musi być zapisana w protokóle.

 

6.1.2.4. Jeżeli jakiś sędzia zaobserwuje zmianę wiatrów górnych, które nie pozwalają jednemu lub więcej zawodnikom na normalne zbliżenie się do koła, pomimo że miejsce skoku było prawidłowe, muszą natychmiast poinformować o tym Sędziego Konkurencji i/lub Sędziego Głównego o swoich obserwacjach. Jeżeli konkurencja jest przerwana może być dopiero kontynuowana po rzuceniu nowej sondy.

 

6.1.2.5.   W przypadku poważnej zmiany warunków meteorologicznych, Sędzia Główny i/lub Sędzia Konkurencji może zadecydować o przerwaniu konkurencji. Taka decyzja nie stanowi podstawy do protestu. Przerwanie konkurencji musi być przeprowadzone w sposób wyraźny dla zawodników, którym musi być zagwarantowane powtórzenie skoku, jak również dla sędziów będących na kole. Jeżeli konkurencja jest przerwana może być dopiero wznowiona po zrzuceniu sondy.

 

6.1.2.6.   Dyrektor Zawodów będzie powiadomiony przez Sędziego konkurencji i/lub przez Sędziego Głównego, kiedy warunki meteorologiczne pozwolą na wznowienie konkurencji (skoków).

 

6.2.      Akrobacja.

 

6.2.1. Obserwacja kolejek akrobacji.

 

6.2.1.1. Pięciu sędziów ocenia każdy skok zawodnika.

 

6.2.1.2. Skoki są sędziowane przy pomocy systemu Video, którego kamera musi być umieszczona w osi kierunku nalotu.

Jeżeli zmieniany jest system Video Zespół Sędziowski może zadecydować o takiej zmianie dla całej kolejki, tak, aby wszystkie skoki w jednej kolejce były oceniane przy użyciu tego samego systemu Video. Jeżeli Zespół Sędziowski uzna, że nie jest to konieczne, żadne działania w tym kierunku nie będą podejmowane.

 

6.2.1.3. Sędziowie włączają stopery w momencie, gdy zawodnik zaczyna pierwszą figurę, niezależnie od tego czy jest ona figurą właściwą. Figura jest rozpoczęta, gdy nastąpiła zmiana kierunku tułowia. Sędziowie wyłączają stopery w chwili, gdy zawodnik zatrzymuje drugie salto lub przechodzi poziom horyzontu, bez względu na kierunek. Czas wiązanki jest mierzony się z taśmy Video, odtwarzanej z normalną prędkością.

 

6.2.1.4.   Sędziowie oglądają skok dwa razy, raz z normalną szybkością i raz na prędkości zwolnionej, ustalonej przez Sędziego Głównego. Jeśli sędzia nie zmierzył czasu, mogą być następne powtórki z normalną prędkością, ale jedynie tylko dla tego sędziego. Następnie protokóły są zbierane.

 

6.2.1.5.   Po wykonaniu skoku, jeśli czas nie jest rejestrowany przez komputer, sędziowie zapisują czas wiązanki z dokładnością do 0,01 sekundy, zaobserwowane kary oraz ogólną ocenę (suma czasu wiązanki i wszystkich kar).

 

 6.2.2.   Obliczanie protokołów.

 

6.2.2.1.   Jeśli ocena nie jest skomputeryzowana, wyniki sędziowskie są zestawiane natychmiast po ocenie skoku przez sędziów. Wyniki obliczeń muszą być kontrolowane przez przynajmniej jednego sędziego.

 

6.2.2.2.   Kary są przyznawane na odpowiedniej figurze przez każdego sędziego.

 

6.2.2.3.   Wynik danej kolejki jest wynikiem/ średnią arytmetyczną/ z trzech przyznanych ogólnych ocen sędziowskich, z dokładnością do 0,01 sekundy, po odrzuceniu spośród pięciu wyników, najwyższego i najniższego.

 

6.2.2.4.   Nazwisko oraz narodowość zawodnika będzie napisana na ekranie czy indywidualnej tablicy wyników sędziowskich w czasie ogłoszenia wyników. Sędziowie oceniający skok nie będą informowani o nazwisku i kraju zawodnika przed zakończeniem oceny skoku.

 

 6.3.      Inne obowiązki.

 

Przynajmniej jeden Sędzia obserwator na stanowisku przy kamerze(ach) Video kontroluje najścia samolotu i komendy do skoku, aby w przybliżeniu taki sam kąt wyskoku był stosowany dla całej kolejki.

 

Sędzia obserwuje również każdy skok, musi sprawdzić wszystkie możliwe warunki czy incydenty, które mogłyby stanowić podstawę do wykonania powtórki skoku. I/lub dyskwalifikacji ze względu na bezpieczeństwo. Ze wszystkich obserwacji musi prowadzić protokół. Sędzia konkurencji musi być natychmiast poinformowany, jeżeli kąt zniesienia wskazany przez kamerę wynosi 10 stopni czy więcej.

 

 1. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE ZAWODÓW.

 

FAI Spadochronowe Mistrzostwa Świata/Europy w Akrobacji i Celności Lądowania” (dodać tytuł Juniorów WPC/CPS, jeśli jest to potrzebne.

 

7.1.      Tytuł i miejsce zawodów Zawodów "Mistrzostwa Świata w Akrobacji i Celności Lądowania” i

 

            "Spadochronowe Mistrzostwa Świata Juniorów w Akrobacji i Celności Lądowania”.

 

7.1.1.     Określenie Mistrzów Świata / mężczyzn i kobiet/

 

 • Mistrza Świata w konkurencji Celności Lądowania.
 • Mistrza Świata w konkurencji Akrobacji Spadochronowej.
 • Mistrza Świata w klasyfikacji ogólnej.
 • Mistrza Świata w konkurencji Grupowej Celności Lądowania.
 • Mistrza Świata w klasyfikacji ogólnej zespołów.

 

7.1.2.   Określenie poziomu uczestniczących zespołów.

 

7.1.3.   Ustanowienie nowych rekordów w akrobacji i celności lądowania.

 

7.1.4.   Popularyzacja i rozwój spadochroniarstwa klasycznego.

 

7.1.5.   Wymiana doświadczeń i zacieśnianie kontaktów między spadochroniarzami wszystkich krajów.

 

7.1.6.   Wymiana doświadczeń, informacji i wiadomości.

 

7.1.7.   Rozwijanie metod sędziowania i treningu.

 

7.2.      Program konkurencji.

 

/1/        Spadochronowe Mistrzostwa Świata obejmują następujące konkurencje:

 

         Grupowa celność lądowania: 8 kolejek. Minimalna ilość kolejek konieczna do uznania konkurencji za

         rozegraną jest 5.

 

/2/        Indywidualna celność lądowania: Konkurencja składa się z 8 kolejek plus kolejki półfinałowa i finałowa. Wyniki po pierwszych ośmiu kolejkach są brane pod uwagę do Grupowej celności lądowania. Minimalna ilość kolejek konieczna do uznania konkurencji za rozegraną jest 5.

 

(a)25% najlepszych zawodników i zawodniczek (minimum 10) po ośmiu kolejkach skoków kwalifikują się do dziewiątej kolejki półfinałowej.

 

         (b)50% najlepszych zawodników i zawodniczek po kolejce półfinałowej kwalifikują się do dziesiątej kolejki finałowej.

 

/3/ W wypadku takich samych wyników na trzech pierwszych miejscach w klasyfikacji grupowej celności lądowania lub indywidualnej celności następujące przepisy będą obowiązywać:

 

/a/Jeżeli to możliwe zastosować skoki dogrywkowe;

 

                     (b)W przypadku niemożności skończenia pełnego programu wtedy zwycięża zawodnik czy zespół z najwyższą ilością najniższych wyników (centro, 0,01 cm).

 

/c/ Jeśli wtedy nadal nie udaje się rozstrzygnąć wyniku zwyciężają zespoły czy zawodnicy z najniższymi wynikami, rozpoczynając od ostatniej zakończonej kolejki skoków i dalej, w odwrotnej kolejności, kolejka po kolejce, dopóki nie ustali się lepszego, który zajmie wyższą pozycję.

 

/d/ Jeśli wtedy nadal nie udaje się rozstrzygnąć wyniku obydwaj zawodnicy czy zespoły uzyskują ten sam wynik, stają się współmedalistami.

 

/e/Wszystkie inne miejsca ex-equo będą klasyfifikowane na tym samym miejscu.

 

/4/    Akrobacja spadochronowa: 5 kolejek ( minimalna ilość kolejek konieczna do uznania konkurencji za rozegraną jest 1).Zawodnicy, którzy osiągnęli  wynik 9,00 sec. lub więcej w kategorii mężczyzn i 10,00 sec. w kategorii kobiet, włączając kary – w pierwszej kolejce skoków – nie kwalifikują się do drugiej kolejki skoków na akrobację.

         Po zakończeniu 2 kolejek zawodnicy, którzy osiągnęli wynik skumulowany 16,00 sec. lub mniej w kategorii mężczyzn i 18,00 sec. lub mniej w kategorii kobiet, kwalifikują się do trzeciej kolejki skoków na akrobację.

         Po zakończeniu 3 kolejek będzie 50% redukcja ilości zawodników kwalifikujących się do następnej 4 kolejki, plasujących się w kolejności skumulowanych wyników (minimum 10).

         Po zakończeniu 4 kolejek będzie 50% redukcja ilości zawodników kwalifikujących się do następnej kolejki, plasujących się w kolejności skumulowanych wyników (minimum 10 i maximum 20).

 

/5/ W wypadku takich samych wyników na trzech pierwszych miejscach w klasyfikacji akrobacji spadochronowej następujące przepisy będą obowiązywać:

 

/a/ jeżeli to możliwe zastosować skoki dogrywkowe;

/b/ jeżeli to nie jest możliwe wtedy zwycięża zawodnik z najniższym wynikiem w jakiejkolwiek kolejce.

/c/ Jeśli wtedy nadal nie udaje się rozstrzygnąć wyniku zwyciężają zawodnicy z najniższymi wynikami, rozpoczynając od ostatniej zakończonej kolejki skoków i dalej, w odwrotnej kolejności, kolejka po kolejce, dopóki nie ustali się lepszego, który zajmie wyższą pozycję.

/d/ Jeśli wtedy nadal nie udaje się rozstrzygnąć wyniku obydwaj zawodnicy uzyskują ten sam wynik, stają się współmedalistami.

/e/ Wszystkie inne miejsca ex-equo będą klasyifikowane na tym samym miejscu.

 

7.3. Skład Reprezentacji

 

/1/        Skład reprezentacji może być następujący :

         1 Kierownik reprezentacji

         1 Kierownik zespołu

         1 Trener

         1 Tłumacz

         1 zespół męski

         1 zespół żeński

 

Każdy kraj może przysłać 1 sędziego oraz 1 sędziego treningowego, jak zdecyduje IPC.

 Osoby Towarzyszące

 

7.4. Protesty.

 

Do każdego protestu musi być załączona opłata w wysokości 50 EURO.

 

7.5. Mistrzowie Europy.

 

/1/        Do określenia Mistrzów Świata patrz. pkty 4.3 i 4.4. Do określenia Ogólnych Mistrzów Świata, patrz pkt

            (3).

 2/        W męskiej i żeńskiej kategorii występują następujący Mistrzowie Świata:

 

 • Mistrzowie Świata w Celności lądowania po wszystkich kolejkach skoków, włączając skoki dogrywkowe;
 • Mistrzowie Świata w Akrobacji Spadochronowej, włączając skoki dogrywkowe;
 • Ogólni Mistrzowie Świata;
 • Mistrzowie Świata w Grupowej Celności lądowania, po zakończonych wszystkich kolejkach skoków, włączając skoki dogrywkowe.
 • Ogólni Mistrzowie Świata

/3/        Ogólnym Mistrzem Świata jest ten kraj, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, z najniższym ogólnym wynikiem, będącym sumą miejsc czterech najlepszych zawodników zespołu, plasujących się kolejno na liście wyników ogólnych.

 

        Jeśli dwa zespoły mają ten sam wynik ogólny, tytuł Ogólnego Mistrza Świata będzie przyznany dla kraju posiadającego lepszy wynik w Grupowej Celności Lądowania.

 

         Ta sama procedura dotyczy drugich i trzecich miejsc.

 

7.6. Nagrody i wyróżnienia.

 

/1/        Medale będą przyznane dla trzech zawodników, którzy osiągną najwyższą pozycję w obu konkurencjach w kategorii mężczyzn i kobiet oraz dla trzech pierwszych zespołów w Grupowej Celności Lądowania.

 

/2/        Medale będą przyznane dla trzech zawodników i zespołów, którzy osiągną najwyższą pozycję w klasyfikacji ogólnej. Puchary będą przyznane dla trzech zawodników i zespołów, którzy osiągną najwyższą pozycję w klasyfikacji ogólnej

 

/3/        Dyplomy otrzymują wszyscy zawodnicy zajmujący miejsca od 4 do 10.