SPORT SPADOCHRONOWY
SPORT SPADOCHRONOWY

Historia Międzynarodowej Federacji Lotniczej - FAI 

Międzynarodowa Federacja Lotnicza [Federation Aeronautique Internationale] została założona w 1905 roku. Jest pozarządową organizacją non profit mającą na celu rozszerzenie lotniczej i kosmicznej działalności na całym świecie. Wciąż rozrastająca się FAI jest teraz organizacją posiadającą 100 krajów członkowskich.

Wszystko zaczęło się w XX wieku. Pionierskie loty pilotów takich jak Clement Ader, bracia Wright i Santos-Dumont, szybki wzrost ilości zawodów lotniczych i coraz szybszy postęp technologiczny zapoczątkowały prawdziwe narodziny nowoczesnej ery awiacji.

Mała grupka mężczyzn dostrzegła rosnącą potrzebę na międzynarodową federację koordynującą i wkazującą kierunek do szybko rozwijającej się lotniczej aktywności.

10 czerwca 1905 roku hrabia Henri de la Vauix wiceprezes Aeroklubu Francuskiego, major Moedebeck z Niemieckiej Ligii Statków Powietrznych oraz Fernand Jacobs, prezes Aeroklubu Belgijskiego zaprezentowali na Olimpijskim Kongresie w Brukseli swoją propozycję do utworzenia Międzynarodowej Federacji Lotniczej.

12 października 1905 roku w Paryżu zebrała się międzynarodowa komisja lotnicza. Po dwóch dniach debat reprezentanci Belgii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych adoptowali pełny pakiet proponowanych statusów. Międzynarodowa Federacja Lotnicza została założona 14 października 1905 roku.

Dziewięćdziesięcioletnie statuty FAI, wierne decyzjom ojców założycieli, ale również dlatego, że zasady wtedy ustalone pozostały ważne, wciąż odzwierciedlają cele zdefiniowane w 1905 roku.

Jednak pojawienie się nowych technologii i nowoczesnego sprzętu oraz narodziny zupełnie nowych dyscyplin sportu lotniczego zaznaczyły, że sfera zaangażowania FAI rozszerzyła się – i wciąż się rozszerza. Przyjęto nowe cele, by odzwierciedlić rozwój stowarzyszenia oraz aspiracji tych, którzy uprawiają sporty lotnicze.

Głównym celem międzynarodowej pozarządowej organizacji non profit FAI jest światowy rozwój sportowej aktywności lotniczej i kosmicznej.

Cele FAI

Aktualne statuty opisują szczegółowo jej specyficzne cele:

- zasadniczo jawne tworzenie ducha lotnictwa jako silnego instrumentu do    

zbliżania ludzi we wzajemnym zrozumieniu i przyjaźni niezależnie od politycznych, rasowych czy religijnych przekonań, tym samym pomoc przy tworzeniu międzynarodowej dobrej woli i budowanie przez to lepszego i bardziej pokojowego świata.

-zrzeszanie sportów lotniczych, mężczyzn i kobiet całego świata na

międzynarodowych zawodach

- edukowanie młodych ludzi przez sport w duchu wzajemnego zrozumienia i

przyjaźni

- koordynowanie dzielonego między członków wysiłku w rozprzestrzenianiu

aeronautyki i astronautyki na cały świat.

- chronienie i strzeżenie interesów członków na rzecz przestrzeni powietrznej 

- wprowadzenie forum dla wymiany informacji i dyskusji o wzajemnych

problemach z innymi elementami cywilnej aeronautyki. 

By spełnić te cele i i poznać potrzeby każdego sportu lotniczego i terenu aktywności, struktura organizacyjna FAI wciąż się rozwija. Od czasu do czasu tworzone są nowe komisje. 

Co robi FAI?

W aktywność FAI włączone jest ustanowienie reguł kontroli i świadectwo światowych lotniczych i kosmicznych rekordów. FAI ustanawia sportowe wydarzenia, które są organizowane przez kraje członkowskie na całym świecie. FAI również promuje sprawność i bezpieczeństwo w aeronautyce. FAI przyznaje medale, dyplomy i inne nagrody tym, którzy przyczynili się do osiągnięć tych celów tak samo dobrze jak do wykonanej pracy w renowacji starych statków powietrznych.

Do osiągnięcia tych celów FAI zrzesza ludzi, którzy biorą udział w sportach lotniczych na całym świecie. Dzielą oni rozkosz szybowania, ekscytację spadochroniarstwem i baloniarstwem, zabawę w lataniu mikrolotami i ćwiczenie swej sprawności w akrobacji lotniczej.

Wewnątrz konstrukcji FAI każdy sport lotniczy ma międzynarodową komisję, która jest odpowiedzialna za tworzenie zasad i która generalnie nadzoruje szczegółowo aktywność swojego sportu lotniczego.

 Wszystkie zawody, mistrzostwa oraz ustanowienia rekordów FAI są prowadzone pod kierownictwem Komisji Sportów Lotniczych FAI. Inne czynniki są uzgadniane z Komisją Techniczną FAI.

Regulacje, zasady lub rekomendacje zaakceptowane przez Komisje podczas ich corocznych spotkań są dalej realizowane przez delegatów na narodowym poziomie i z krajami członkowskimi, które potrzebują pomocy w rozwoju ich sportów lotniczych.

Kraje członkowskie są reprezentowane w FAI przez dyrektorów ich Narodowej Organizacji Kontroli Sportów Lotniczych. Z blisko setką członków FAI zrzesza reprezentantów wszystkich dyscyplin sportu lotniczego na międzynarodowym poziomie. Członkowie FAI są skategoryzowani w następujący sposób:

- Członkowie Aktywni – takie organizacje, które reprezentują wszystkie

   dyscypliny praktykowane w ich krajach.

- Członkowie Stowarzyszeni – reprezentują tylko jedną dyscyplinę. Nie

   może być więcej niż dwóch Członków Stowarzyszonych w danym kraju bez

   formy organizacji narodowej i stania się Członkiem Aktywnym.

- Członkowie Tymczasowi – takie narodowe organizacje, które planują stać

   się Członkiem Stowarzyszonym bądź Aktywnym, ale nie są jeszcze na

   takiej pozycji by spełnić wszystkie zasady i obowiązki takich członków.

- Międzynarodowi Członkowie Stowarzyszeni – inne międzynarodowe

   organizacje dzielące wspólne cele z FAI.

 

FAI – Federation Aeronautique Internationale - The World Air Sport Federation – Międzynarodowa Federacja Lotnicza – Światowa Federacja Sportów Lotniczych

 

Władze Sportowe:

 

Nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu Sportowego jest realizowany przez Aktywnych i Stowarzyszonych Członków stanowiacych władzę sportową w swoich krajach. Członek FAI w taki sposób stanowi Narodową Kontrolę Sportów Lotniczych jako „NAC”.

NA­­­­­­C jest to inaczej Aeroklub Narodowy, należący do FAI.

 

Delegacja

 

Jeżeli Statuty FAI, Przepisy czy Kodeks Sportowy FAI nie stanowią inaczej, NAC może przenieśc na inną organizacje w swoim kraju część swoich uprawnień kontrolnych. Nie zwalnia to NAC od odpowiedzialności przed FAI. Takie delegacje mogą być cofniete w każdej chwili. FAI powinna być poinformowana o każdej delegacji uprawnień lub jej cofnięciu.

 

CASI

 

Jest to Główna Komisja Sportów Lotniczych FAI. NAC mają prawo być reprezentowane w każdej z Komisji Sportowych działającej w dziedzinie podległej FAI. CASI gromadzi reprezentantów Komisji Sportowych i delegatów narodowych wybranych przez Konferencję Generalną.

 

Praca FAI

 

Wymaga dużej koordynacji. W poszczególnych krajach jest to zadanie NAC i koordynacja międzynarodowa jest osiągana przez pracę w komisjach i przez Sekretariat FAI, kierowany przez Sekretarza Generalnego.

 

WYCIĄG Z KODEKSU SPORTOWEGO

MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI LOTNICZEJ FAI

CZĘŚĆ OGÓLNA (dla wszystkich dyscyplin)

 

 

MIĘDZYNARODOWA IMPREZA SPORTOWA

 

        Impreza sportowa otwarta dla uczestników z więcej niż jednego NAC.

        (NAC = NATIONAL AIR SPORT CONTROL = AEROKLUB NARODOWY = AEROKLUB POLSKI)

 

UZNAWANIE IMPREZ SPORTOWYCH.

 

         FAI i NAC posiadają uprawnienia do uznawania tylko tych imprez sportowych, które przeprowadzane są zgodnie z przepisami FAI. Organizacje te mają prawo do wstrzymania i odbierania Licencji Sportowych zawodnikom, którzy zgłoszą się do udziału w nie uznanych zawodach.

         Imprezy sportowe mogą być uznane tylko wtedy,

gdy organizujący je NAC spełnia wszystkie zobowiązania względem FAI.

 

REJESTROWANIE MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH

 

         FAI prowadzi i publikuje Międzynarodowy Kalendarz Sportowy. W celu uzyskania statusu imprezy uznanej, międzynarodową impreza sportowa musi być zarejestrowana przez organizujący ją NAC w Kalendarzu Sportowym FAI. Wniosek o zarejestrowanie zawodów musi wpłynąć do sekretariatu FAI minimum trzy miesiące przed datą rozpoczęcia zawodów.

 

WYKAZ KOMISJI SPECJALNOŚCIOWYCH FAI

 

FAI Air Sport General Commission (CASI) - Międzynarodowa Lotnicza Komisja Sportowa

 

FAI Ballooning Commission (CIA) - Międzynarodowa Komisja Balonowa

 

FAI General Aviation Commission (GAC) - Komisja Lotnictwa Ogólnego

        

FAI International Gliding Commission (IGC) - Międzynarodowa Komisja Szybowcowa

 

FAI International Aeromodelling Commission (CIAM) - Międzynarodowa Komisja Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego    

        

             FAI International Parachuting Commission (IPC) - Międzynarodowa Komisja Spadochronowa

        

FAI International Rotorcraft Commission (CIG) - Międzynarodowa Komisja Wiropłatowa

 

FAI International Aerobatics Commission (CIVA) - Międzynarodowa Komisja Akrobacji Lotniczej

 

FAI International Commission for Astronautic Records (ICARE) - Międzynarodowa Komisja Rekordów Astronautycznych

 

 FAI International Microlight Commission (CIMA) - Międzynarodowa Komisja Mikrolotowa (CIMA)

        

FAI International Hang Gliding & Paragliding Commission (CIVL) - Międzynarodowa Komisja Lotniowa i Paralotniowa

 

FAI International Aviation & Space Education Commission (CIEA) -

Międzynarodowa Komisja Wychowania Lotniczego i    Astronautycznego

       

FAI International Medico-Physiological Commission (CIMP)-Międzynarodowa Komisja Medyczno-Fizjologiczna

        

FAI Amateur-Built & Experimental Aircraft Commission (CIACA) - Międzynarodowa Komisja Konstrukcji Amatorskich

 

FAI International Airspace & Navigation Commission- Międzynarodowa Komisja Nawigacji i Przestrzeni Powietrznej:

 

FAI International Environmental Commission (CIE)- Międzynarodowa Komisja ds. Środowiska

 

EB – Executive Board – Biuro Wykonawcze FAI

 

SWG – Structur Working Group – Zespół Roboczy d/s Struktury FAI

        

 AP – Airsport Person – Osoba uprawiająca sport lotniczy

 

 ASC – Air Sport Commission – Komisja Sportu Lotniczego (dla określonej dyscypliny)

        

 WAG – FAI World Air Games – Światowe Igrzyska Lotnicze FAI

 

 WAGCC – WAG Coordinate Committee – Komitet Koordynacyjny Światowych Igrzysk Sportów Lotniczych    FAI

 

FAI - Federation Aeronautique Internationale FAI - została założona w 1905 roku.

Międzynarodowa Federacja Lotnicza jest pozarządową organizacją non   profit mającą na celu rozszerzenie lotniczej i kosmicznej działalności na całym świecie. Wciąż rozrastająca się FAI jest teraz organizacją   posiadającą 100 krajów członkowskich.

Każdy NAC (Aeroklub Narodowy) ma prawo wcześniej zgłosić(zgłoszenia do FAI, do dnia 31 maja danego   

roku)   jedną swoją      kandydaturę do HONORARY GROUP        DIPLOMAS a także 2-3     kandydatury do 

dyplomów indywidualnych PAUL TISSANDIER        DIPLOMAS.

 

           Propozycje są głosowane w gronie wszystkich Prezesów Aeroklubów       Narodowych, członków FAI jeszcze

           przed Konferencją Generalną FAI.

         

w kategorii HONORARY GROUP DIPLOMAS są przyznawane dyplomy   zespołom i organizacjom wnoszącym znaczący wkład w rozwój sportów          lotniczychw kategorii PAUL TISSANDIER DIPLOMAS ufundowane przez FAI w      1952 roku na cześć Mr. Paula Tissandiera, Generalnego Sekretarza FAI w latach 1919 – 1945, są nadawane osobom prywatnym za ich        zaangażowanie w rozwój lotnictwa i przede wszystkim lotnictwa      sportowego, za ich pracę, inicjatywę i poświęcenie.

 

Rokrocznie, na uroczystej ceremonii otwarcia Konferencji Generalnej     FAI są wręczane medale i dyplomy za najwyższe osiągnięcia w dziedzinie       sportów lotniczych i działalności na rzecz lotnictwa za dany rok.